ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİ

screenshot_20

 

Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin; iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarında girişimci bir ruha sahip olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmaları ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Eğitim; girişimciliğin ortaya çıkmasındaki ve gelişmesindeki en büyük yardımcı faktörlerden biridir. Eğitim sadece girişimciliğin başlangıç aşaması için değil girişimciliğin ilerleyen aşamalarında da karşılaşılan problemlerin çözümünde de yardımcı olmaktadır. Literatürde girişimcilik eğitiminin tanımı çok farklı şekillerde yer almaktadır. Girişimcilik Eğitim Konsorsiyumu; girişimcilik eğitimini yaşam boyu öğrenme modeli olarak görmektedir. Girişimcilik eğitimi; gençlerin hayatında fırsatları görebilme, yeni ve yaratıcı fikirler üretme, fırsatları takip etme becerisini, gerekli kaynakları bulma, yeni bir firma kurma ve işletme, yaratıcı ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneğini içermektedir.

 

Girişimcilik eğitiminden amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip olanların yanlış işler yapmalarını önlemek, kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerçekleştirmektir.  Girişimcilik eğitiminin diğer amaçları şunlardır:

 

  • Girişimcilikle ilgili faydalı bilgi almak,
  • Tekniklerin kullanımıyla kapasite artışı, işletme durumunun incelenmesi ve eylem planlarının oluşturulması,
  • Girişimcilik yeteneklerini belirlemek ve teşvik etmek,
  • Girişimciliğin bütün konularında desteklemek ve empati geliştirmek,
  • Değişime yönelik tutumları geliştirmek,
  • Yeni başlayanları ve diğer girişimcileri teşvik etmek,
  • Girişimcilik alanıyla ilgili bilgi, kavram ve teknikleri öğretmek,
  • İş durumları analiz tekniklerinin kullanılması ve eylem planlarının sentezinde becerileri kazandırmak,
  • Girişimcilik ruhunu, yetenek ve becerilerini tanımlamak ve teşvik etmektir.

 

Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimi; öğrencilerin değişen derecelerde iş kurmasını sağlamaktır. Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimleri, öğrencilerin sadece girişimcilik niyetlerini dinamik hale getirmekle kalmamakta, aynı zamanda iyi bir girişimci olmaları için gerekli olan davranış normları hakkında da bilgi sahibi olmalarına yardım etmektedir.

Girişimcilik eğitimleri, gençlerin girişimci kişiliklerini ortaya çıkarmaktadır. Girişimcilik kültürünü bir kişinin benimsemesi kolay değildir. Çünkü girişimcilikte kapsamlı bir içerik vardır ve kişiye zor görevler, sorumluluklar yüklemektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar; girişimcilik eğitimi alan kişilerin, yeni iş kurmada üç kat daha fazla istekli oldukları, yıllık % 27 fazla gelir elde ettikleri, mal varlıklarının % 62 daha fazla olduğunu saptamıştır.

 

Üniversitelerde Girişimcilik eğitimleri; kısmi bir tekdüzeliğin yanında, önemli ölçüde amaçlar konusunda çeşitlilik, felsefi bakış, içerik, pedagojik formasyon ve çıktılar içerir. Öğrencinin, girişimciliği öğrenmeden girişimci olamayacağı anlayışından, hareket edilir. Aynı zamanda, bu eğitimin uygulanması için sağlanacak iş ortamı da oldukça önemlidir. Çünkü gerçek girişimcinin gelişmesi için, gerçek iş ortamına uygun yerlerin seçilmesi önemlidir. Bu eğitimlerle genç girişimcilerin; yeni bir işte girişim başlatma ve yönetme içeren süreç anlayışını ve bilincini artırmaktır.

 

Üniversiteli gençlere girişimcilik eğitimleriyle; kariyer seçeneği olarak girişimciliğe dikkat çekmek, fonksiyonel iş ilişkileri anlayışına katkıda bulunmak ve girişimcinin özelliklerine dikkat çekmektir. Bununla birlikte gençlerin özgüven kazanmaları, fırsatları görebilme yeteneği ve analitik becerilerini inşa etmek ile ilgilidir. Yeni ve küçük firmaların ekonomideki yerine dikkat çekmektir. Girişimcilik dersi için en önemli iki şey “iş planı projesi geliştirmek” ile “rol modeli ve konuşmacı olarak girişimcilerden yararlanmaktır”. Konferanslar, okuma parçaları ve örnek olay incelemelerini önemi ikinci sırada yer almaktadır.

 

Ülke genelinde girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri bu konuda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesidir. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında girişimci olmaları yönünde verilen eğitimlerin nasıl daha verimli hale getirileceğinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Girişimciliğin gelişiminde en önemli faktörlerden biri de bu konuda verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesidir.

 

Dünyada girişimcilik eğitimine bakıldığında, ABD’nin başı çektiği görülmektedir. Girişimcilik ile ilgili Amerika’da ilk eğitim 1947 yılında “Harvard Business School”da verilmeye başlanmıştır. Bu konudaki ilk akademik programlar ise 1960’lı yıllarda başlamış ve 1965’li yıllarda giderek yaygınlaşmıştır.  Bugün ABD’de, girişimcilik eğitimi, 1600’ün üzerindeki okulda 2.200’den fazla ders; 277 adet donatılmış pozisyon; 44 adet akademik hakemli dergi, girişimcilik için tahsis edilmiş yönetim dergileri ve 100’ün üzerinde kurulan ve finanse edilen merkezler ile patlama yapmıştır.  Önceleri girişimcilik seçmeli, sonra ikinci bir dal olarak, şimdilerde ise ana dal olarak yer almaktadır. Hatta şu anda öğrenciler“girişimcilik” adı altında bir derece ile mezun olabilmektedirler. 1968 yılında, Babson Yüksek Okulu dünyada girişimcilik eğitimini ikinci bir dal olarak lisans programlarında başlatan ilk okul olmuştur.

 

Girişimcilik eğitimindeki gelişme Avrupa’da daha yavaş ve Amerika’ya göre daha geç bir tarihte meydana gelmiştir. İngiltere ve Fransa girişimcilik eğitimine 1970’lerde başlayan ilk ülkelerdir.  1990’larda girişimcilik eğitiminin gelişmesi daha da artmıştır. Avrupa’da girişimcilik eğitimine ilgi nispeten yeni olmakla beraber hızla gelişmektedir. Daha girişimci bir Avrupa oluşturma doğrultusunda girişimciliğin geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin (AB) öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Ayrıca AB bu politikalar kapsamında çok çeşitli faaliyetler göstermekle birlikte AB üyesi olan ve aday konumundaki ülkelerin bu anlamdaki gelişim performanslarını da izlemektedir.

 

Diğer toplumlarla karşılaştırıldığında Türk insanının daha girişimci olduğu, bu konularda araştırma yapan yabancı bilim adamları tarafından da kabul edilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de üniversite okuyan her öğrenciye girişimci adayı gözü ile bakmak ve onları içinde yaşadıkları çevrenin çeşitli konulardaki potansiyellerinin farkına varılabileceği sorunları birer fırsat gibi değerlendirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratıcılıklarını ortaya koyacak insanlar olarak yetişmelerini sağlamak son derece önemlidir.

 

Üniversitelerin öğretim programları (önlisans, lisans ve lisansüstü) dışında girişimcilik eğitimi veren çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar arasında KOSGEB (T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı); girişimci ruhunu yaygınlaştırmak, girişimcilerin rekabet duygularını geliştirmek, ülke ekonomisindeki paylarını artırmak ve bu çalışmalarıyla dünyada örnek olmaya çalışan bir kurumdur.

 

KOSGEB; sivil toplum örgütlerinden, Ticaret Sanayi Odalarından, derneklerden gelen resmi talepler ve birimin bölgede saptadığı gereklilikler ve ihtiyaçlar bağlamında uygun gördüğü genel girişimcilik eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler; girişimcilik kültürünü

yaygınlaştırmak ve iş planı hakkında bilgilendirmek amacıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu desteğin amacı; girişimciliği bir seçenek olarak düşünen kişilere, iş planına dayalı iş kurma ve yönetme konusunda eğitimler

vermektir. İş fikri, pazar araştırması, iş planı gibi konulardan oluşan 32 saatlik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde katılımcılara iş fikri geliştirme, Pazar araştırması, iş planı, pazarlama planı, proje yönetimi gibi konularda bilgiler verilerek, katılımcıların ileride kuracakları işletmelerin başarı oranlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu eğitimlere katılım için herhangi bir ön şart aranmamaktadır. Bu programlarda katılımcılardan ücret alınmamaktadır.

 

Sonuç olarak, girişimciliğin oluşumunda toplumdaki fertlerden her birinin yaşamak için ailesine veya devlete dayanmak yerine, doğrudan doğruya kendine güvenen ve başarısını kendi girişimciliğinde arayan fertleri yetiştirecek eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Üsküdar Üniversitesi 2016-2017 yılında KOSGEB& Üniversite işbirliğinde “Proje Kültürü ve Girişimcilik” ders programı açarak yüzlerce gencin; iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarında girişimci bir ruha sahip olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmalarını desteklemiştir. Üsküdar Üniversitesi; öğrencilerinin mezuniyet sonrasında nitelikli girişimciler olarak, onları içinde yaşadıkları çevrenin potansiyellerinin farkına varabileceği, sorunları birer fırsat gibi değerlendirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatarak, yaratıcılıklarını ortaya koyacak insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlaması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir