Açık Çağrılar

 

ÇAĞRI BAŞLIĞI FON VEREN KURUM PROGRAM SON BAŞVURU TARİHİ İÇERİK
Çalışan Örgütleri İçin Bilgilendirme Ve Eğitim Tedbirleri Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler Ve İçerme Genel Müdürlüğü Yıllık Çalışma 18 Mayıs 2018 Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Toplam bütçesi 4,8 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, üye devletler ve aday ülkelerde kurulu çalışan örgütleri başvuru yapabilmektedir.

Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi

Kayıt Dışı İstihdam Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı 13 Haziran 2018 Teklif çağrısının amacı, AB’nin Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıt dışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir. Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6  projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir. Avrupa Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Platformu sadece AB üye devletlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Teklif çağrısı kapsamında sadece söz konusu Platformun üyeleri esas başvuru sahibi olabilecektir. Bu nedenle, ülkemizden esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş-başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Ülkemizden kayıt dışı istidam alanında çalışan kamu kurumları ve sosyal taraflar eş-başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabilmektedir. Detaylı Bilgi
Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (Cssp-Iı) Teklif Çağrısı Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Destek Programı 8 Mayıs 2018 Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Detaylı Bilgi

Sosyal İnovasyon Ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim Ve Ulusal Reform Desteği Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı 18 Mayıs 2018 Teklif çağrısı “sosyal korumaya erişim” ve “ulusal reform desteği” olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Sosyal korumaya erişim başlıklı Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir. Ulusal reform desteği başlıklı Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir.

Teklif çağrısına tek başına ve konsorsiyum şeklinde başvuru yapılabilecektir. Teklif çağrısı kapsamında sosyal koruma sistemlerinden sorumlu ulusal kamu kurumları esas başvuru sahibi olabilirken, kamu kurumları ile özel hukuk kişileri eş başvuru sahibi olabilecektir. Detaylı Bilgi

Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler Avrupa Ekonomi Alanı Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri 1 Temmuz 2018 AEA ve Norveç Hibeleri kapsamında, sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla “Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler” başlıklı yeni bir hibe çağrısı açılmıştır.

Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve iyi örneklerin paylaşımı ile kapasite geliştirme projeleri desteklenecektir:

Yenilikçilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabet Edebilirlik,

Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksullukla Mücadele,

Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,

Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim, Temel Haklar ve Özgürlükler,

Adalet ve İçişleri.

Programın ilk çağrısının bütçesi 15 milyon avro olup her bir projenin bütçesi 1 milyon avrodan az olmayacaktır. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2018 olan çağrı kapsamındaki projelerin 2019’da başlaması beklenmektedir. Detaylı bilgi

M-ERA.NET II (From Materials Science And Engineering To İnnovation For Europe) 2018 Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk2020 10 Temmuz 2018 M-ERA.NET II (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2018 Proje Çağrısı açıldı. Proje ön başvurularının 12 Haziran 2018 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 10 Temmuz 2018 Türkiye saati ile 17.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Söz konusu proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Konsorsiyumların, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlardan oluşması gerekmektedir.

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

Notlar:

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürüne https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018 internet adresinden ulaşabilirsiniz

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Ve Yazılım

Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 22 Haziran 2018 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

•Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

•KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

DESTEK UNSURLARI

 

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

• Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

•Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

•Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Detaylı bilgi

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Teklif Çağrısı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 13 Mayıs 2018 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik Proje Teklif Çağrısına çıktı. “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan projelere maddi destek verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerini desteklemek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla üretilen projelere destek vermeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik Proje Teklif Çağrısında bulunuldu.

Gençlere daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2018 – II Genel Çağrı) çıkıldı.

 

STK’lara Proje Çağrısı

“Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan projelere 10 bin – 150 bin TL arasında maddi destek verilecek.

Mobil Gençlik Merkezi projeleri için Bakanlığa bağlı bir Gençlik Merkezi ile işbirliği protokolü imzalayan STK proje teklifinde bulunabilecek.

Proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi Avrupa Komisyonu Sosyal İşler Ve İçerme Genel Müdürlüğü Yıllık Çalışma Programı 15 Haziran 2018 Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesidir. Söz konusu teklif çağrısında, farklı düzeyler ve bölgelerde toplu sözleşmenin koordinasyonunun etkileri ve aşağıdaki hususlar bağlamında endüstri ilişkilerinin rolü ve katkısına yönelik projeler desteklenecektir:

 

• Avrupa Dönemi (European Semester) ile Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union),

Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik; sosyal içerme ve sosyal adalet; iş yaratma ve iş kalitesi yönünden ekonomik ve sosyal çıktılara ulaşma,

• Avrupa Sosyal Haklar Sütununda belirlenen sosyo-ekonomik ve  istihdama ilişkin zorluklar,

• Dijtalleşme, küreselleşme, demografik değişimler, iklim değişikliği ve yapay zeka dahil olmak üzere teknolojik değişimler sebebiyle ortaya çıkan büyük çaplı güçlükler ve fırsatlar.

 

Toplam bütçesi 4,2 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında, ülkemizden endüstri ilişkileri alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (üniversiteler ve araştırma enstitüleri dahil), sosyal taraflar ve sosyal diyalog alanında çalışan kamu otoriteleri eş-başvuru sahibi olabilmektedir. Detaylı Bilgi